Adatvédelmi nyilatkozat

 

 1. Az Adatkezelő és elérhetőségei:

Cégnév: PRIME CATERING Kft.

Székhely és levelezési cím: 1144 Budapest, Egyenes u. 8.  B/1.

Képviseli: Siecke Falko

Telefonszáma: +36 70 41 41 360

Email cím: oc@terracatering.hu

a továbbiakban: Szolgáltató

 

A Fresh by Terránál azon dolgozunk, hogy napról napra többet nyújthassunk ügyfeleinknek. Az ügyfeleink által megadott személyes adatok kezelése kiemelt fontosságú része ennek a munkánknak. Nagyon komolyan vesszük a magánszféra védelmét, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak és magánszférájának tiszteletben tartása iránt, hiszen érdekünk, hogy minden cselekvésünknek az ügyfeleink álljanak a középpontjában.

Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy nálunk a személyes adatai biztonságban vannak.

Célunk, hogy átláthatóak legyünk ügyfeleink számára.

Biztosítjuk számukra, hogy tisztában legyenek a személyes adataik felhasználásáról annak érdekében, hogy még jobb és személyre szabottabb szolgáltatásokat nyújthassunk számukra.

 

 1. Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.

 

 1. Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő

 • az általa üzemeltetett honlapon, írásban leadott vásárlási megrendeléseket teljesítse, kötelezettségeinek és jogainak eleget tudjon tenni;
 • az ügyféllel való kapcsolattartás;
 • az ügyfél azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
 • a kínált szolgáltatásairól szóló értesítések és hírlevelek, ajánlatok, marketing célú megkeresések kiküldésének lehetőségét biztosítsa az érintettek számára, közvetlen üzletszerzés céljából; a szolgáltatás újdonságairól számukra hírlevelet, ajánlatot küldjön, adjon;
 • számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése;
 • számlázás;
 • szerződés figyelemmel kísérése;
 • felhasználói, ügyfél elégedettség tesztelése és mérése;
 • ügyfélprofil készítés (a személyre szabott termék kínálása érdekében).

 

 1. Meddig kezeljük az adatokat?

A személyes adatok kezelésének időtartama, illetve azok megőrzésének ideje addig szól, amíg a megrendelő nem kéri a törlését, vagy ameddig a cég működik. A számlákhoz tartozó személyes adatok tekintetében a megőrzési idő 8 év, amelyet a számvitelről szóló törvény ír elő.

 

 1. Mi jogosítja fel a Szolgáltatót az adatok kezelésére?

Az ételek kínálatával, kiválasztásával, megrendelésével, házhoz szállításával az érintettek személyes adatait az alábbiak alapján jogosult a Szolgáltató kezelni:

 • az érintettek hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a saját személyes adatát megadja a Szolgáltatónak, vagy átadja a futárnak azért, hogy számára a megrendelt étel kiszállításra kerüljön, a rendszer üzeneteket fogadni tudja, valamint a Megrendelő beleegyezésével az igényelt hírleveleket megkapja,
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 1. Történik-e adattovábbítás?

A bankkártyás fizetési módozat választása esetén adattovábbítás történik a fizetési szolgáltatók felé. A Fresh by Terra megrendeléseket elsődlegesen saját alkalmazottjainkkal szállítjuk a megrendelőkhöz. Abban az esetben, ha a Szolgáltató alvállalkozót vesz igénybe a kiszállításhoz, akkor e körben a kiszállításhoz, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatok átadhatóak részükre.

 

 1. Kik ismerhetik az adatokat?

A Szolgáltató a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást a megrendelők számára teljesíteni tudja.

A Szolgáltató minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató törvényi kötelezettsége, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szerv megkeresésére adatokat szolgáltasson, vagy azokhoz hozzáférést engedjen. A Szolgáltató köteles együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

A Fresh by Terra ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

 

 1. Hogyan tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval? (ügyféllevelezés, telefonos beszélgetés)

Amennyiben megrendelése során vagy a kiszállítással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel, Szolgáltatóval.

 

 1. Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Az Ön jogai:

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem által biztosított jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban:

9.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.
9.2. Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.
9.3. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.
9.4. A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:
  • A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
  • Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
  • Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
  • ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.
9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.
9.6. Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.